محصولات

 

 

این شرکت بابرخورداری ازبهترین متخصصان واستفاده از توان کارگران ماهرخود قادر است انواع شمش روی Z*2 و Z*3 و SHG و هیدروکسید روی مورد نیاز بازار رابا استفاده از پیشرفته ترین روشهای تولید تهیه و به مصرف کنندگان محترم تحویل نماید