چشم انداز

افزایش خلوص و حصول گرید 99.99
مطالعه و بهره مندی از روش های جدید ریخته گری
امکان بازیافت تمام فلزات ارزشمند به عنوان محصولات قابل عرضه با بالاترین کیفیت و رعایت موارد زیست محیطی و صنعت سبز.
برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تولید به منظور فراهم نمودن شرایط برای سودآورکردن بیشتر و بهتر این صنعت و خروج از بحران های جهانی و افزایش اشتغال.
چشم انداز روی در ایران