اعضای هیات مدیره

 

رییس هیات مدیره

حمید عامری


نایب رئیس هیات مدیره

ابوالفضل امیری


عضو هیات مدیره

صمد علی پور


 

عضو هیات مدیره

محمد محمدی


عضو هیات مدیره

علیرضا فروزان مهر