اعضای هیات مدیره

 

رییس هیات مدیره

رضا محبی


نایب رئیس هیات مدیره

صمد علیپور


عضو هیات مدیره

ابراهیم جمیلی


 

عضو هیات مدیره

ابوالفضل امیری


عضو هیات مدیره

سید سعید حسینی