اعضای هیات مدیره

 

رییس هیات مدیره

حمید عامری


نایب رئیس هیات مدیره

ابوالفضل امیری


عضو هیات مدیره

آیدا پورآدم


 

عضو هیات مدیره

سید سعید حسینی


عضو هیات مدیره

محمد محمدی